Η ποσότητα λιπαντικού στον κινητήρα είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από τον κάθε κατασκευαστή. Στην περίπτωση που προβούμε σε αλλαγή λαδιών και τοποθετήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα, ενδεχόμενος να προκληθούν βλάβες, εξαρτάτε βέβαια πάντα από την επιπλέον ποσότητα που τοποθετήθηκε. Αν αυτή είναι τις τάξεως 100 έως 200 ml τότε είναι μηδαμινές έως και απίθανες οι βλάβες που ενδεχόμενος θα προκληθούν. Εάν τοποθετούσαμε μεγαλύτερη ποσότητα, τις τάξεως 500 ml έως και 1 λίτρο και πάνω, τότε η πρόκληση βλαβών είναι πολύ πιθανή έως σίγουρη.